14 Words and 88 Precepts (Boers & English)


david lane.jpg

A portrait of the late, great David Lane

Die 14 Woorde

The 14 Words

“Ons moet die voortbestand van onse volk en die toekoms van Blanke kinders verseker.”

“We must secure the existence of our people and a future for White children.”

14-words-3

~David Lane

Voorwoord 

by Mjöllnir Bladsy 3 van 12 Pretoria, 2009

Die afwesigheid van ‘n strategiese denkraamwerk vir die Witman in Suid-Afrika het gelei tot die verlies van ons eie leefruimte, ons land Suid-Afrika. Die Volk is vuisvoos belieg deur ons eie verloopte politici, en verder het talle padgegee na oorsee omdat hulle nie ‘n toekoms vir die Witman in hierdie land gesien het nie. Daar is vele redes vir ons verval – en die gevolglike uitwissing wat ons in die gesig staar. ‘n Voorvereiste tot oorlewing en veredeling is die oordenking, beoordeling en aanvaarding van ‘n algemene gedragskode, nee, ‘n algemene denk-kode, vir die Witman. Hierdie vertaling van David Lane se 88 PRECEPTS is ‘n beginpunt. Die uiteindelike doel is om ons Volk weer moreel te bewapen, trots te gee en toe te rus om daardie toekoms te skep waartoe slegs ons in staat is, waar ons ons diepste wese in vryheid kan uitleef. Maar dit gaan beslis opofferings kos – baie werk, baie studie en baie argumentering. Laat die botsings met die huidige denkstelsels maar kom. Ons sien egter daarna uit om die verrotting van die heersende denkstelsels aan die Volk te ontbloot, daardie vreemde en selfvernietigende denkstelsels wat verantwoordelik is vir die gemors waarmee ons Volk nou opgeskeep sit. Totdat ons ‘n rotsvaste basis (her)ontdek waarmee ons superieure mense kan kweek en opvoed, is ons volk ongetwyfeld tot ondergang gedoem, soos vele ander volkere in die geskiedenis. Hierdie beginsels – oftewel Leringe – verskaf ankerpunte in ons denke, sodat ons konsekwent ons saak kan stel, ons oordeel oor daaglikse gebeurtenisse te kan vel, om die sogenaamde “nuus” te verstaan en om ons mense onderling te ondersteun. Hulle is die sleutels tot oorlewing. As die leser iets beters het, bring dit tafel toe. My hoop en wens is dat hierdie geskrif mense sal aanvuur om beter mense te word, goed genoeg om hul eie volksgenote te inspireer tot selfbehoud en ‘n edel toekoms. Laat die oordeel van die geskiedenis ons nie verder brandmerk as die geslag wat ons kinders verraai het nie. Moenie die swak skakel in ons Volk se bestaan wees nie – lees, leer en handel.  

The absence of a strategic framework for the White man in South Africa has led to the loss of our own living space, our country, South Africa. The people were fooled by our own elected politicians, and many more went abroad because they did not see a future for the white man in this country. There are many reasons for our decay – and the consequent extinction that we face. A prerequisite for survival and breeding is the meditation, assessment and acceptance of a general code of conduct, no, a general thinking code, for the White man. This translation of David Lane’s 88 PRECEPTS is a starting point. The ultimate goal is to morally arouse, proud and equip our people to create that future that is only capable of us, where we can live our deepest being in freedom. But it’s definitely sacrifice food – lots of work, lots of study and lots of argument. Let the clashes with the current thinking systems come. However, we are looking forward to exposing the root of the ruling thinking systems to the people, those strange and self-destructive thinking systems that are responsible for the mess with which we now hold Volk. Until we discover a rock-solid foundation that allows us to grow and educate superior people, our people are undoubtedly demolished, like many other peoples in history. These principles – or teachings – provide anchor points in our thinking so that we can consistently make our case, judge our daily lives, to understand the so-called “news” and to support our people. They are the keys to survival. If the reader has something better, bring it to the table. My hope and wish is that this writing will encourage people to become better people, good enough to inspire their own peers to self-preservation and a noble future. Let the judgment of history not burn us further than the gender that betrayed our children. Do not be the weak link in our people’s existence – read, learn and share.

88 Leringe

88 Precepts

1 Enige religie of lering wat die Natuurwette van die Heelal ontken, is vals.

1 Any religion or teaching which denies the Natural Laws of the Universe is false.

2 Watookal mense se insig omtrent God, of die Gode, of die motiverende Mag van die Heelal mag wees, kan hulle beswaarlik ontken dat die Wette van die Natuur die werk van, en derhalwe die bedoeling van, daardie Mag is. 

2 Whatever People’s perception of God, or Gods, or the motive Force of the Universe might be, they can hardly deny that Nature’s Law are the work of, and therefor the intent of, that Force. 

3 God en religie is eiesoortige, afsonderlike en dikwels botsende begrippe. Die Natuur vertoon die goddelike plan, want die natuurlike wêreld is die werk van die mag of die intellek wat die mens God noem. Religie is die skepping van sterflinge, derhalwe bestem tot feilbaarheid. Religie kan ‘n Volk bewaar of vernietig, afhangende van die struktuur wat deur die stigters daarvan voorsien word, die motiewe van sy agente en die wispelturigheid van geskiedkundige omstandighede. 

3 God and religion are distinct, separate and often conflicting concepts. Nature evidences the divine plan, for the natural world is the work of the force or the intelligence men call God. Religion is the creation of mortals, therefor predestined to fallibility. Religion may preserve or destroy a People, depending on the structure given by its progenitors, the motives of its agents and the vagaries of historical circumstances. 

4 Die suiwerste vorm van gebed is gemeenskap met die Natuur. Dit is nie spraaksaam nie. Gaan na ‘n afgeleë plek, indien moontlik ‘n bergkruin, op ‘n helder, ster-verligte nag, bepeins die majesteit en orde van die oneindige makrokosmos. Bepeins dan die ingewikkeldhede van die ewe oneindige mikrokosmos. Begryp dat jy aan die een kant onverstaanbaar onbeduidend in die grootsheid van sake is, en aan die ander kant, dat jy potensieel onverklaarbaar waardevol as ‘n skakel in die ketting van jou lotsbestemming is. Daar begin jy verstaan hoe trots en self in eerbied met mekaar kan saamleef. Daar vind ons harmonie met die Natuur en saam met harmonie kom krag, vrede en sekerheid. 

4 The truest form of prayer is communion with Nature. It is not vocal. Go to a lonely spot, if possible a mountain top, on a clear, star-lit night, ponder the majesty and order of the infinite macrocosm. Then consider the intricacies of the equally infinite microcosm. Understand that you are on the one hand inconsequential beyond comprehension in the size of things, and on the other hand, you are potentially valuable beyond comprehension as a link in destiny’s chain. There you begin to understand how pride and self can co-exist with respect and reverence. There we find harmony with Nature and with harmony comes strength, peace and certainty. 

5 Sekulêre magstelsels beskerm en bevorder religieë wat die hiernamaals verkondig. Sodanig word mense geleer om vanuit die verdedigingslinies teen die roofdiere van hierdie lewe te dros. 

5 Secular power systems protect and promote religions, which teach of an after-life. Thus, people are taught to abandon defenses against the predators of this life. 

6 Geskiedenis, beide sekulêr en religieus, is ‘n fabel wat in self-dienende bedrog bedink is, en word deur diegene wat voordeel daaruit kan trek, bevorder. 

6 History, both secular and religious, is a fable conceived in self-serving deceit and promulgated by those who perceive benefits. 

7 Religie in sy mees voordelige vorm is die simbologie van ‘n Volk en hul kultuur. ‘n Veelrassige religie vernietig die sin van uniekheid, eksklusiwiteit en waarde wat ‘n voorvereiste tot die oorlewing van ‘n ras is. 

7 Religion in its most beneficial form is the symbology of a People and their culture. A multi- racial religion destroys the senses of uniqueness, exclusivity and value necessary to the survival of a race. 

8 Wat mense die “bo-natuurlike” noem, is in werklikheid die “natuurlike” wat nog nie verstaan word of openbaar is nie. 

8 What men call the “super natural” is actually the `natural´ not yet understood or reveald. 

9 ‘n Vervuiling van wette met die gepaardgaande verlies aan vryheid is ‘n teken van, en direk eweredig aan, geestelik krankheid in ‘n Volk. 

9 A proliferation of laws with the resultant loss of freedom is a sign of, and directly porportional to, spiritual sickness in a Nation. 

10 Indien ‘n Volk van geestelike gesondheid en morele karakter ontdaan is, dan sal die regering en beginselloses die vakature vul. Daarom, vryheid gedy in morele waardes en tirannie teer op morele verval. 

10 If a Nation is devoid of spiritual health and moral character, then government and unprincipled men will fill the vacancy. Therefore, freedom prospers in moral values and tyranny thrives in moral decay. 

11 Die waarheid verg min verduideliking. Daarom, loop lig vir woordryke leringe. Die groot beginsels word in bondigheid openbaar. 

11 Truth requires little explanation. Therefore, beware of verbose doctrines. The great principles are revealed in brevity. 

12 Die waarheid vrees geen ondersoek nie. 

12 Truth does not fear investigation. 

13 Ongegronde geloof is ‘n lokval. ‘n Volk wat nie die geldigheid en uitwerkings van hul geloof met die rede meet nie, sal ly of tot niet gaan. 

13 Unfounded belief is pitfall. A People who do not check the validity and effect of their beliefs whith reason will suffer or perish. 

14 Ingevolge die Natuurwette is niks meer reg as die behoud van jou eie ras nie. 

14 In accord with Nature’s Laws, nothing is more right than the preservation of one’s own race. 

15 Geen groter motiverende mag bestaan as die versekerde oortuiging dat jy reg is nie. 

15 No greater motivating force exists than the certain conviction that one is right. 

16 Onderskeidingsvermoë is ‘n teken van ‘n gesonde Volk. In ‘n siek of sterwende Volk, beskawing, kultuur of ras, word die werklikheid ten gunste van vertoon in die steek gelaat. 

16 Discernment is a sign of a healthy People. In a sick or dying nation, civilization, culture or race, substance is abandoned in favor of appearance. 

17 Onderskeidingsvermoë sluit die vermoë om die verskil tussen geloof en aantoonbare realiteit te herken, in. 

17 Discernment includes the ability to recognize the difference between belief and demonstrable reality. 

18 Daar bestaan nie so ‘n ding soos regte of voorregte onder die Wette van die Natuur nie. Die bok wat deur ‘n honger leeu gejag word, het nie ‘n reg op lewe nie. Maar hy kan lewe koop deur die natuur-verordende instinkte vir waaksaamheid en vlug te gehoorsaam. Op dieselfde wyse het die mens geen reg op die lewe, vryheid of geluk nie. Hierdie omstandighede kan deur jouself, jou familie, jou kroos of jou voorouers gekoop word, maar hulle bly aankope en nie regte nie. Verder meer, die waarde van hierdie aankope kan slegs deur waaksaamheid en gehoorsaamheid aan die Natuurwette onderhou word. 

18 There exists no such thing as rights or privileges under the Laws of Nature. The deer being stalked by a hungry lion has no right to life. However, he may purchase life by obedience to nature- ordained insticts for vigilance and flight. Similarly, men have no rights to life, liberty or happiness. These circumstances may be purchased by oneself, by one’s family, by one’s tribe or by one’s ancestors, but they are nonetheless purchases and are not rights. Furthermore, the value of these purchases can only be maintained through vigilance and obedience to Natural Law. 

19 ‘n Volk wat nie van sy uniekheid en waarde oortuig is nie, sal tot niet gaan. 

19 A people who are not convinced of their uniqueness and value will perish. 

20 Die Wit ras het vir duisende jare invalle en brutaliteit vanuit Afrika en Asië verduur. Byvoorbeeld, Attila en die Asiatiese Hunne wat Europa in die 5de eeu binnegeval het, en vanaf die Alpe tot aan die Baltiese en die Kaspiese Seë verkrag, geplunder en gedood het. Hierdie scenario is deur die Mongole van Genghis Khan 800 jaar later herhaal. (Neem kennis dat die Amerikaanse Indiane nie “Amerikaanse inboorlinge” is nie, maar rasgewys Mongole is). In die 8ste eeu, honderde jare voordat Negers na Amerika gebring is, het die baster NoordAfrikaanse More Portugal, Spanje en ‘n gedeelte van Frankryk binnegeval en verower. Dus, die laksmanne van ons beskawing se poging om die Wit ras met ‘n skuldgevoel op te saal, is ongeldig ingevolge beide geskiedkundige omstandighede, sowel as die Natuurwet wat inter-spesie erbarming verbied. Feit is, alle rasse het onmeetbare voordele uit die skeppende genialiteit van die Ariese Volkere geput. 

20 The White race has suffered invasions and brutality from Africa and Asia for thousands of years. For example, Attila and the Asiatic Huns who invaded Europe in the 5th century, raping, plundering and killing from the Alps to the Baltic and the Caspian Seas. This scenario was repeated by the Mongols of Genghis Khan 800 years later. (Note here that the American Indians are not “Native Americans, ´but are racially Mongolians.) In the 8th century, hundreds of years before Negroes were brought to America, the North African Moors of mixed racial background invaded and conquered Portugal, Spain and part of France. So, the attempted guilt-trip placed on the White race by civilization’s executioners is invalid under both historical circumstance and the Natural Law which denies inter-specie compassion. The fact is, all races have benefitted immeasurably from the creative genius of the Aryan People.

21 Mense wat toelaat dat lede van ander rasse onder hulle woon, sal tot niet gaan, want die uiteindelike resultaat van rasse-integrasie is rasverbastering wat die eienskappe en bestaan van ‘n ras vernietig. Gedwonge integrasie is doelbewuste en kwaadwillige volksmoord, veral vir die mense van die Wit ras, wat nou ‘n klein minderheid in die wêreld uitmaak. 

21 People who allow others not of their race to live among them will perish, because the inevitable result of a racial integration is racial inter-breeding which destroys the characteristics and existence of a race. Forced integration is deliberate and malicious genocide, particularly for a People like the White race, who are now a small minority in the world.

22 In die laaste plek word ‘n ras of spesie nie as gevolg van sy werkverrigting as meerderwaardig of minderwaardig geag nie, maar ingevolge sy wil en vermoë om te oorleef. 

22 In the final analysis, a race or specie is not judged superior or inferior by its accomplishments, but by its will and ability to survive.

23 Politiese, ekonomiese en religieuse stelsels kan deur die mens vernietig en heropgebou word, maar die dood van ‘n ras is vir ewig. 

23 Political, economic, and religious systems may be destroyed and resurrected by men, but the death of a race is eternal.

24 Geen ras of Volk kan vir ‘n onbepaalde tydperk sonder territoriale imperatiewe waarbinne hulle hul eie soort kan voortplant, beskerm of bevorder, met hul bestaan voortgaan nie. 

24 No race of People can indefinitely continue their existence without territorial impertives in which to propagate, protect, and promote their own kind.

25 ‘n Volk sonder ‘n uitsluitlik eiesoortige kultuur sal tot niet gaan. 

25 A People without a culture axclusively their own will perish.

26 Die Natuur het ‘n sekere afkeur tussen rasse en spesies om die individualiteit en bestaan van elk te bewaar, daargestel. Skending van die territoriale imperatief wat nodig is om daardie afkeer te handhaaf, lei tot óf konflik óf verbastering. 

26 Nature has put a certain antipathy between races and species to preserve the individuality and existence of each. Violation of the territorial imperative necessary to preserve that antipathy leads to either conflict or mongrelization.

27 Dit is nie opbouend om diegene van ander rasse te haat nie, of selfs diegene van gemengde afkoms nie. Maar ter wille van jou eie ras se voortbestaan, moet daar skeiding wees. Jy moet, egter, daardie rasgenote wat verraad teen jou eie soort en jou eie Volkere pleeg, haat met ‘n suiwere en volmaakte haat. Jy moet alle volkere en optredes wat jou Volk, jou kultuur, of die rasseeksklusiwiteit van jou territoriale imperatief vernietig, haat met ‘n suiwere en volmaakte haat. 

27 It is not constructive to hate those of other races, or even those of mixed races. But a separation must be maintained for the survival of one’s own race. One must, however, hate with a pure and perfect hatred those of one’s own race who commit treason against one’s own kind and against the nations of one’s own kind. One must hate with perfect hatred all those People or practices which destroy one’s People, one’s culture, or the racial axclusiveness of one’s territorial imperative.

28 Die begrip “veelrassige gemeenskap” verkrag elke Natuurwet van spesiebehoud. 

28 The concept of a multi-racial society violates every Natural Law for specie preservation.

29 Die begrip “gelykheid” word deur elke getuienis in die Natuur tot ‘n leuen verklaar. Dit is ‘n soeke na die laagste gemeenskaplikheid, en die najaag daarvan sal elke superieure ras, Volk of kultuur vernietig. Sodat ‘n ploegperd net so vinnig as ‘n renperd moet kan hardloop, sal jy eers die renperd moet mank maak; andersom, sodat die renperd net so goed as die ploegperd moet kan trek, moet jy eers die ploegperd mank maak. In beide gevalle lei die najaag van gelykheid tot die vernietiging van uitnemendheid. 

29 The concept of “equality” is declared a lie by every evidence of Nature. It is a search for the lowest common demoninator, and its pursuit will destroy every superior race, nation, or culture. In order for a plow horse to run as fast as a race horse you would first have to cripple the race horse; conversely, in order for a race horse to pull as much as a plow horse, you would first have to cripple the plow horse. In either case, the pursuit of equality is the destruction of excellence.

30 Die instinkte tot ras- en spesiebehoud word deur die Natuur verorden. 

30 The instincts for racial and specie preservation are ordained by Nature.

31 Instinkte is die Natuur se volmaakte meganisme tot die oorlewing van elke ras en spesie. Die menslike swakheid om situasies ter wille van selfvoldoening te rasionaliseer, moet nie toegelaat word om hierdie instinkte te kelder nie. 

31 Instincts are Nature’s perfect mechanism for the survival of each race and specie. The human weakness of rationalizing situations for self-gratification must not be permitted to interfere with these instincts.

32 Verbastering, dit wil sê rasvermenging, is en was nog altyd die grootste bedreiging teen die oorlewing van die Ariese ras. 

32 Miscegenation, that is race-mixing, is and has always been, the greatest threat to the survival of the Aryan race.

33 Inter-spesie erbarming is teenstrydig met die wette van die Natuur en is, derhalwe, selfmoord. Indien ‘n wolf tussenbeide sou tree om ‘n lam van ‘n leeu te red, sal hy doodgemaak word. Vandag sien ons dat die Witman sulke sware belasting opgelê word dat hy nie kinders kan bekostig nie. Die belastinggeld wat so gehef word, word dan aangewend om die aanteling van tiene miljoene  vreemdrassiges te ondersteun, van wie baie van hulle nog boonop die laaste Wit vroue as teelmaats opeis. Soos jy kan sien, die mens is onderworpe aan die Natuurwette. Dit het met moraliteit, haat, goed of kwaad niks te doen nie. Die Natuur erken nie die beginsels goed of kwaad in inter-spesieverhoudings nie. As die leeu die lam opvreet, dan is dit goed vir die leeu en ‘n kwade dag vir die lam. As die lam ontsnap en die leeu vrek van die honger, dan is dit goed vir die lam en ‘n kwade dag vir die leeu. Dus sien ons dat dieselfde handeling as beide goed en kwaad bestempel kan word. Dit kan nie wees nie, want daar is geen teenstrydighede binne die Natuurwette nie. 

33 Inter-specie compassion is contrary to the Laws of Nature and is, therefore, suicidal. If a wolf were to intercede to save a lamb from a lion, he would be killed. Today, we see the White man taxed so heavily that he cannot afford children. The taxes raised are then used to support the breeding of tens of millions of non-whites, many of whom then demand the last White females for breeding partners. As you can see, man is subject to all the Laws of Nature. This has nothing to do with morality, hatred, good or evil. Nature does not recognize the concepts of good and evil in inter-specie relationships. If the lion eats the lamb, it is good for the lion and evil for the lamb. If the lamb escapes and the lion starves, it is good for the lamb and evil for the lion. So, we see the same incident is labelled both good and evil. This cannot be, for there are no contradictions within Nature’s Laws.

34 Die instink tot seksuele eenwording is deel van die Natuur se volmaakte meganisme vir spesiebehoud. Dit begin vroeg in die lewe en hou dikwels aan tot laat in die lewe. Dit mag nie onderdruk word nie; die doel daarvan, voortplanting, mag ook nie gedwarsboom word nie. Onthou dat ons vrouens duisende jare lank kinders op ‘n vroeë ouderdom gekry het. Nou, in ‘n poging om aan ‘n vreemde kultuur te voldoen en daarmee te wedywer, ontken hulle hul Natuurverordende instinkte en pligte. Onderrig hulle in verantwoordelikheid, maar hê ook begrip. Die lewe van ‘n ras ontspring uit die baarmoeders van sy vroue. Hy wat wil oordeel moet eers die verskil tussen dit wat goed en dit wat reg is, begryp. 

34 The instinct for sexual union is part of Nature’s perfect mechanism for specie preservation. It begins early in life and often continues until late in life. It must not be repressed; its purpose, reproduction, must not be thwarted either. Understand that for thousands of years our females bore children at an early age. Now, in an attempt to conform to and compete in an alien culture, they deny their Nature ordained instincts and duties. Teach responsibility, but, also, have understanding. The life of a race springs from the wombs of its women. He who would judge must first understand the difference between what is good and what is right.

35 Homoseksualiteit is ‘n misdaad teen die Natuur. Die hele Natuur verklaar dat die doelwit van die instink vir seksuele eenwording voortplanting en dus bewaring van die spesie is. Die oorweldigende manlike seksuele drang moet daarop ingestel wees om vrouens te besit, sowel as elemente soos territorium en mag wat nodig is om hulle te behou. 

35 Homosexuality is a crime against Nature. All Nature declares the purpose of the instinct for sexual union is reproduction and thus, preservation of the species. The overpowering male sex drive must be channeled toward possession of females, as well as elements such as territory and power, which are necessary to keep them.

36 Seksuele pornografie onteer die aard van almal wat daarmee betrokke is. ‘n Beeldskone naakte vrou is kuns; ‘n kamera tussen haar knieë om haar private dele te ondersoek, is pornografie. 

36 Sexual pornography degrades the Nature of all who are involved. A beautiful nude woman is art; a camera between her knees to explore her private parts is pornography.

37 Daardie ras waarvan die manlike lede nie tot die dood sal veg om hul vrouens te behou en te bevrug nie, is tot ondergang gedoem. Enige Wit man met gesonde instinkte voel walging en afkeer wanneer hy ‘n vrou van sy ras saam met ‘n man van ‘n ander ras sien. Diegene wat vandag die media en sake van die Westerse Wêreld beheer, verkondig dat hierdie reaksie verkeerd en skandalig is. Hulle bestempel dit as “rassisme”. So is dit met enige “isme”, byvoorbeeld die woord “nasionalisme”, wat die bevordering van jou eie nasie is; “rassisme” beteken bloot die bevordering en beskerming van die lewe van jou eie ras. Dit is dalk die trotsste woord wat bestaan. Enige man wat hierdie instinkte verontagsaam, is anti-Natuur.

37 That race whose males will not fight to death to keep and mate with their females will perish. Any White man with healthy instincts feels disgust and revulsion when he sees a woman of his race with a man of another race. Those, who today control the media and affairs of the Western World, teach that this is wrong and shameful. They label it “racism.” As any “ism,” for instance the word “nationalism,” means to promote one’s own nation; “racism” merely means to promote and protect the life of one’s own race. It is, perhaps, the proudest word in existence. Any man who disobeys these instincts is anti-Nature.

38 In ‘n siek en sterwende Volk, kultuur, ras of beskawing, sal politiese andersdenkendheid en tradisionele waardes deur die ondersoekers, wat hulself in jingoïstiese patriotisme drapeer, as verskriklike misdade bestempel en vervolg word. 

38 In a sick and dying nation, culture, race or civilization, political dissent and traditional values will be labeled and persecuted as heinous crimes by inquisitors clothing themselves in jingoistic patriotism.

39 ‘n Volk wat onkundig omtrent sy verlede is, sal die hede onteer en die toekoms vernietig. 

39 A People who are ignorant of their past will defile the present and destroy the future.

40 ‘n Ras moet diegene wat hul vryheid of lewens ter wille van die behoud van die Volk prysgegee het, bo alle aardse dinge vereer. 

40 A race must honor above all earthly things, those who have given their lives or freedom for the preservation of the folk.

41 Die soortgenote, naamlik die lede van die Ras, is die Volk. Rassetrou moet altyd geografiese en nasionale grense oorskry. Indien hierdie beginsel aan ons geleer en begryp word, dan sal dit die einde van broedermoord-oorloë beteken. Oorloë moet nooit tot die voordeel van ander rasse geveg word nie. 

41 The folk, namely the members of the race, are the Nation. Racial loyalties must always supersede geographical and national boundaries. If this is taught and understood, it will end fratricidal wars. Wars must not be fought for the benefit of another race.

42 Die Volk se leiers is nie regeerders nie, hulle is dienaars en beskermhere. Hulle is nie veronderstel om vir eie gewin te dien nie. Kies slegs daardie beskermhere wat geen belang by die versameling van materiële dinge het nie. 

42 The Nations’ leaders are not rulers, they are servants and guardians. They are not to serve for personal gain. Choose only a guardian who has no interest in the accumulation of material things.

43 Kies en beoordeel jou leiers, ook beskermhere genoem, so: Diegene wat poog om die mag van die regering te beperk, het goeie harte en ‘n gewete. Diegene wat poog om die mag van die regering uit te bou, is onedele tiranne.

43 Choose and judge your leaders, also called guardians, thus: Those who seek always to limit the power of government are of good heart and conscience. Those who seek to expand the power of government are base tyrants.

44 Geen regering kan enige iets aan enige iemand gee sonder om dit eers van iemand anders te neem nie. Regering is uiteraard gewettigde afnemery. ‘n Beperkte mate regering is ‘n noodsaaklike las om vir nasionale verdediging en binnelandse orde te sorg. Enige iets meer is teenproduktief teen vryheid. 

44 No government can give anything to anybody without first taking it from another. Government is, by its very nature, legalized taking. A limited amount of government is a necessary burden for national defense and internal order. Anything more is counter-productive to freedom and liberty.

45 Die organiese grondwet, naamlik die Grondwet van ‘n Volk, moet nie deur enige metode anders as die eenparige toestemming van alle deelnemers daaraan en met alle partye teenwoordig veranderbaar wees nie. Anders word die poorte vir die binnekoms van daardie mees gevaarlike en dodelike regeringsvorm, demokrasie, oopgemaak.

45 The Organic founding Law, namely the Constitution of a Nation, must not be amendable by any method other than unanimous consent of all parties thereto and with all parties present. Otherwise, the doors are opened for the advent of that most dangerous and deadly form of government, democracy.

46 In ‘n demokrasie beskik diegene wat die media beheer, en gevolglik die opinie van die stemvee beheer, oor mag waaroor konings of diktators nie eers kon droom nie. 

46 In a democracy those who control the media, and thus the minds of the electorate, have power undreamed by kings or dictators.

47 Die eenvoudigste manier om ‘n demokrasie te beskryf, is dit: Drie mense vorm ‘n regering, elk met een stem. Dan stem twee van hulle saam om die welvaart van die derde te besteel.

47 The simplest way to describe a democracy is this: Three people form a government, each having one vote. Then two of them vote to steal the wealth of the third.

48 Die laaste stadia van ‘n demokrasie word deur vreemde oorloë gevul, want die bankrot stelsel sal poog om homself te laat voortbestaan deur ander volkere te plunder. 

48 The latter stages of a democracy are filled with foreign wars, because the bankrupt system attempts to preserv itself by plundering other nations.

49 In ‘n demokrasie is dít wat wettig is, selde moreel, en dit wat moreel is, dikwels onwettig. 

49 In a democracy that which is legal is seldom moral, and that which is moral is often illegal.

50 ‘n Demokrasie word altyd gevolg deur ‘n sterk man – sommiges noem hom ‘n diktator. Dit is die enigste uitweg om die chaos wat deur ‘n demokrasie geskep word, weer tot orde te bring. Kies jou sterk man wyslik! Hy moet in sy hart ‘n beskermheer wees. Hy moet een wees wat reeds aangetoon het dat sy enigste doel in die lewe die behoud van sy mense is. Sy uiteindelike doelwit moet die herstel van die Wet van Gesag, gebaseer op die volmaakte Wette van die Natuur, wees. Moet hom nie op sy woord kies nie. Kies een wat alles in die stryd teen tirannie opgeoffer het; kies een wat bly staan het en volhard het. Dit is die enigste betroubare getuienis van sy waardigheid en motiewe. 

50 A democracy is always followed by a strongman… some call him dictator. It is the only way to restore order out of the chaos caused by a democracy. Pick your strongman wisely! He must be a guardian in his heart. He must be one who has shown that his only purpose in life is the preservation of the folk. His ultimate aim must be to restore the rule of Law based on the perfect Laws of Nature. Do not choose him by his words. Choose one who has sacrificed all in the face of tyranny; choose one who has endured and persevered. This is the only reliable evidence of his worthiness and motives.

51 ‘n Magstelsel sal enigiets doen, maak nie saak hoe korrup of brutaal nie, om sy voortbestaan te verseker.

51 A power system will do anything, no matter how corrupt or brutal, to preserve itself.

52 Tirannieë kan nie sonder die gebruik van mag beëindig word nie. 

52 Tyrannies cannot be ended without the use of force.

53 Diegene wat verraad pleeg, verdoesel hul dade in patriotiese uitsprake. 

53 Those who commit treason disquise their deeds in proclamations of patriotism.

54 Propaganda is ‘n belangrike komponent in alle magstelsels, beide sekulêr en religieus; valse propaganda is ‘n belangrike komponent van beginsellose magstelsels. Alle magstelsels poog om hul onderdane daarvan te oortuig dat die stelsel goed, regverdig, voordelig en edel is, sowel as waardig om verewig en verdedig te word. Hoe meer partydige propaganda versprei word, hoe meer agterdogtig moet ‘n mens oor die waarheid daarvan wees. 

54 Propaganda is major component in all power systems, both secular and religious; false propaganda is a major component of unprincipled power systems. All power systems endeavor to convince their subjects that the system is good, just, beneficent and noble, as well as worthy of perpetuation and defense. The more jingoistic propaganda issued, the more suspicious one should be of its truth.

55 Politiese mag word, in die laaste plek, deur mag geskep en in stand gehou. 

55 Political power, in the final analysis, is created and maintained by force.

56 ‘n Magssisteem, sekulêr of religieus, wat oordrewe oproepe op patriotisme maak of breedspraak en retoriek vir sy behoud benodig, is besig om tirannie te vermom. 

56 A power system, secular or religious, which employs extensive calls to patriotism or requires verbosity and rhetoric for its preservation, is masking tyranny.

57 Propaganda is ‘n regmatige en noodsaaklike wapen in enige stryd. Die elemente van suksesvolle propaganda is: eenvoud, emosie, herhaling en bondigheid. Verder, aangesien die mense glo waaraan hulle wil glo, en aangesien hulle in iets wat vir hulself skynbaar voordelig is wil glo, dan moet suksesvolle propaganda tot die gewaande eiebelang van diegene aan wie dit gerig word, spreek. 

57 Propaganda is a legetimate and necessary weapon in any struggle. The elements of successful propaganda are: simplicity, emotion, repetition, and brevity. Also, since men believe what they want to believe, and since they want to believe that which they perceive as benefivial to themselves, then successful propaganda must appeal to the perceived self-interest of those to whom it is disseminated.

58 Tirannieë leer wat om te dink; vrye mense leer hoe om te dink.

58 Tyrannies teach what to think; free men learn how to think.

59 Loop lig vir die mense wat hul rykdom deur die gebruik van woorde vermeerder. In die besonder, loop lig vir regslui en predikers wat die Natuurwette ontken. 

59 Beware of men who increase their wealth by the use of words. Particularly beware of the lawyers or priests who deny Natural Law.

60 Die patriot, wanneer hy uitgelei word na die Inkwisisie se kerkers of die laksman se byl, sal die luidste deur sy voormalige vriende en bondgenote veroordeel word, want op hierdie manier sal hulle poog om aan dieselfde lot te ontsnap.

60 The patriot, being led to the inquisition’s dungeons or the executioner’s axe, will be condemned the loudest by his former friends and allies; for thus they seek to escape the same fate.

61 Die soete Godin van Vrede leef slegs onder die beskermende arm van die parate God van Oorlog.

61 The sweet goddess of Peace lives only under the protective arm of the ready God of War.

62 Die organiese grondwet van ‘n Volk moet met onmiskenbare en onherroeplike juistheid die identiteit van die homogene rasse- en kulturele groep vir wie se welsyn dit tot aanskyn geroep is, verklaar en dit duidelik stel dat die volgehoue bestaan van die Volk vir ewig tot die voordeel en welvaart van slegs daardie spesifieke groep is.

62 The organic founding Law of a Nation must state with unmistakable and irrevocable specificity the identity of the homogeneous racial, cultural group for whose welfare it was formed, and that the continued existence of the Nation is singularly for all time for the welfare of that specific group only.

63 Daardie ras of kultuur wat andere toelaat om enige van die volgende te beïnvloed of beheer, sal tot niet gaan: organe van inligting, opvoedkundige instellings, religieuse instellings, politiese ampte, geldskepping, geregtelike instellings, kulturele instellings, ekonomiese lewe.

63 That race or culture which lets others influence or control any of the following will perish: organs of information, educational institutions, religious institutions, political offices, creation of their money, judicial institutions, cultural institutions, economic life.

64 Regverdige wetgewing verg min verduideliking. Hul betekenis is onherroeplik in eenvoud en juistheid.

64 Just Laws require little explanation. Their meaning is irrevocable in simplicity and specificity.

65 Menslike emosies word verreweg meer doeltreffend deur die gesproke woord eerder as die geskrewe woord ontroer. Dit is waarom ‘n regerende tirannie veel heftiger teen vergaderings van andersdenkendes as boeke of pamflette sal reageer.

65 Men’s emotions are stirred far more effectively by the spoken word than by the written word. This is why a ruling tyranny will react more violently to gatherings of dissenters than to books or pamphlets.

66 Die organiese grondwet van die Volk, of enige ander wet, is presies so ter sake as die wil en mag om dit te handhaaf.

66 The organic founding Law of the Nation, or any law, is exactly as pertinent as the will and power to enforce it.

 67 ‘n Ongewapende of nie-militante Volk sal verkneg word. 

67 An unarmed or non-militant People will be enslaved.

68 Sommige sê dat die pen magtiger as die swaard is. Dalk. Tog, die woord sonder die swaard dra geen gesag nie. 

68 Some say the pen is more powerful than the sword. Perhaps so. Yet, the pen without the sword has no authority.

69 Tirannieë word gewoonlik stap vir stap opgebou en deur edele retoriek vermom. 

69 Tyrannies are usually built step by step and disguised by noble rhetoric.

70 Die verskil tussen ‘n terroris en ‘n patriot is beheer oor die pers. 

70 The difference between a terrorist and a patriot is control of the press.

71 Die oordeel van die beskermhere, die leiers, moet getrou aan die Natuurwette en deur die rede getemper wees. 

71 The judgments of the guardians, the leaders, must be true to Natural Law and tempered by reason.

72 Materialisme is snood en vernietigend. Die beskermhere van ‘n Volk moet onophoudelik teen ‘n materialistiese gees onder die Volk waarsku en dit beveg. Verkryging van rykdom en eiendom, soos wat deur die welsyn van ‘n mens se familie benodig word, en wat op eerbare wyse bekom word, is reg en geoorloof. Uitbuiting, in die besonder deur woekerwins, werk vernietigend op ‘n Volk in. 

72 Materialism is base and destructive. The guardians of a Nation must constantly warn against and combat a materialistic spirit in the Nation. Acquisition of wealth and property, as need for the well-being of one’s family and obtained by honorable means is right and proper. Exploitation, particularly through usury, is destructive to a nation.

73 Materialisme lei mense om kunsmatige status deur rykdom of eiendom te soek. Ware sosiale status spruit uit diens aan Familie, Ras en Volk. 

73 Materialism leads men to seek artificial status through wealth or property. True social status comes from service to Family, Race and Nation.

74 Materialisme lei uiteindelik tot ooglopende, onnodige verbruik, wat op sy beurt tot die verkragting van die Natuur en vernietiging van die omgewing lei. Dit is onnatuurlik. Die ware beskermhere van Volkere moet in die geheel onbesmet deur materialisme wees. 

74 Materialism ultimately leads to conspicuous, unnecessary consumption, which in turn leads to the rape of Nature and destruction of the environment. It is unnatural. The true guardians of the Nstion must be wholly untainted by materialism.

75 Die rol van ‘n koopman of verkoopsman is om ‘n manier van waardeuitruiling te bewerkstellig. ‘n Koopman wat onnodige verbruik en materialisme bevorder, mag nie geduld word nie.

75 The function of a merchant or salesman is to provide a method of exchange. A merchant who promotes unnecessary consumption and materialism must not be tolerated.

76 Die enigste wettige rolle van geld is om as ‘n ruilmiddel en ‘n stoor van waarde te dien. Alle ander gebruike, met inbegrip van sosiale ingenieurswese, spekulasie, inflasie en veral woekery, is onwettig. Woekery (rente) teen enige persentasie is ‘n hoë misdaad wat nie geduld kan word nie. 

76 The only lawful functions of money are as a medium of exchange and especially usury are unlawful. Usury (interest) at any percentage is a high crime which cannot be tolerated.

77 ‘n Volk met ‘n aristokrasie van geld, regsgeleerdes of kooplui sal ‘n tirannie word. 

77 A nation with an aristocracy of money, lawyers or merchants will become a tyranny. 

78 Die eenvoudigste wyse om ‘n woeker-gebaseerde sentrale bankstelsel mee te beskryf, is as volg: Die bankiers eis die eiendom van die Volk as kollateraal vir hulle lenings op. Deur middel van die heffing van rente word meer geld aan hulle geskuld as wat hulle met behulp van die lenings geskep het. En, uiteindelik, roep die bankiers die lenings teen die Volk op en die Volk is bankrot. 

78 The simplest way to discribe a usury-based central banking system is this: The bankers demand the property of the Nation as collateral for their loans. At interest, more money is owed them that they created with the loans. So, eventually, the bankers foreclose on the Nation.

79 Woekery (rente), inflasie en verdrukkende belasting is diefstal deur bedrog en verslind die morele weefsel van die Volk. 

79 Usury (interest), inflation, and oppressive taxation are the theft by deception and destroy the moral fabric of the Nation.

80 Rykdom sonder offers of eerlike arbeid verwerf, sal gewoonlik misbruik word. 

80 Wealth gained without sacrifices or honest labor will usually be misused.

81 Niks in die Natuur is staties nie; óf lewenskrag groei en verbrei, óf dit kwyn en sterf. 

81 Nothing in Nature is static; either the life force grows and expands or it decays and dies.

82 Respek moet verdien word; dit kan nie opgeëis of aanvaar word nie. 

82 Respect must be earned; it cannot be demanded or assumed.

83 Vermy ‘n treiterende man, want sy gif sal jou eie aard vergiftig. 

83 Avoid a vexatious man, for his venom will poison your own nature.

84 Selfdissipline is ‘n kenmerk van ‘n hoër man.

84 Self discipline is a mark of higher man.

85 Een kenmerk van ’n man is opgeruimdheid in teenspoed. 

85 One measure of a man is cheerfulness in in adversity.

86 ‘n Dwaas beoordeel andere volgens hul woorde. ‘n Wyse man beoordeel andere aan hul dade en werkverrigting. 

86 A fool judges others by their words. A wise man judges others by their actions and accomplishments.

87 In ons verhoudings of wisselwerkings, soos in alle Natuurwette, is daar vir elke aksie ‘n teenreaksie. Dit wat ons plant, sal geoes word; as dit nie deur onsself gedoen word nie, dan deur iemand anders.

87 In our relationships or interactions, as in all of Nature’s Laws, to each action there is a reaction. That which we plant will be harvested, if not by ourselves, then by another.

88 Hierdie is sekere tekens van ‘n siek of sterwende Volk. Indien jy enige van hulle bespeur, dan is jou beskermhere besig om verraad te pleeg: vermenging en vernietiging van die stigtings-ras, vernietiging van gesinseenhede, verdrukkende belasting, korrupsie van die Reg, terreur en onderdrukking teen diegene wat die Volk teen hul foute waarsku, immoraliteit: dwelms, dronkenskap, ens. Babamoord (nou “aborsie” genoem),  vernietiging van die geldeenheid (inflasie of woekerwins), vreemdelinge in die land, vreemde kulture materialism materialisme, vreemde oorloë, beskermhere (leiers) wat weelde of glorie najaag, homoseksualiteit, religie nie op die Natuurwette geskoei nie.

88 These are sure signs of a sick or dying Nation. If you see any of them, your guardians are committing treason:  mixing and destruction of the founding race, destruction of the family units, oppressive taxation, corruption of the Law, terror and suppression against those who warn of the Nation’s error, immorality: drugs, drunkenness, etc., infanticide (now called abortion), destruction of the currency (inflation or usury), aliens in the land, alien culture, materialism, foreign wars, guardians (leaders) who pursue wealth or glory, homosexuality, religion not based on Natural Law.

david-lane-2

~David Lane

I’d like to thank Theuns, from Boervolk Radio for sending me the translated Afrikaans version.

boervolk-radio

http://www.boervolkradio.co.za/radiogesprek/1488/

15 Comments Add yours

 1. Thank you William, i think it is good as it appears here, and the translator ‘Mjöllnir’ will appreciate it as well. Hope more Afrikaans speaking people will study this and pass it on to their children, people and friends !

  Liked by 1 person

  1. James Potts says:

   can someone translate for me FFS.

   Like

   1. In what language would you like the 14 Words and 88 Precepts translated in, James? FFS?
    For Fuck Sake?

    Like

   2. James Potts says:

    How about ENGLISH well real English we can all read THANKS

    Like

   3. oy frickin’ vey!
    It’s written in simple, plain English, James.
    Can you not read or see properly?
    Try putting your spectacles on. Okay?
    It’s written in Boers/Afrikaans first and the English is directly underneath.

    Like

 2. Fanie says:

  Hello William, please change the “Afrikaans” to Boers, there is no language of Afrikaans, it was renamed to Afrikaans by the jews after the War.
  Thanks

  Liked by 1 person

 3. Excellent idea, Fanie! I couldn’t agree more! I think calling the Boer’s language Afrikaans causes a lot of confusion, which is EXACTLY the intent of the Afrikaner jew!

  Like

 4. fuhrerious88 says:

  Thanks for using one of my memes Brother 14/88

  Liked by 1 person

  1. What meme did I use of yours? I’ll credit you.
   I hope you like the information I presented and in two languages.

   Liked by 1 person

   1. fuhrerious88 says:

    You don’t have to credit me. The one with the beautiful girl, because the beauty of the White aryan woman must not perish from the earth. I sign my memes with my Twitter handle.

    Liked by 2 people

 5. Sieg Heil to our Folk and always live by the 14 Words and 88 Precepts!

  Liked by 1 person

 6. pieter says:

  http://www.stop-rassenvermenging.nl

  Liked by 1 person

  1. James Potts says:

   the jews are hated everywhere ?

   Like

 7. Chris says:

  My small blog http://dieboervolk.blogspot.com

  Liked by 1 person

 8. Chris says:

  http://patenttrade.net/downloads/volksverraad.pdf

  Liked by 1 person

Comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.